FILIALEN

Utdrag fra Verdalsboka:
Verdal Samvirkelags historie - Fra idé til handling
Av Erling Aurstad

Like etter vedtaket om filial i Ulvilla kom det søknad fra 73 medlemmer i Leksdal om å få opprettet filial der også. Styret behandlet saken i mai 1930 og vedtok å undersøke forholdene nærmere. I oktober 1930 vedtok styret å få en oversikt over kostnad med tomt og bygg og få utarbeidet en plan for eventuell filial i Leksdal. Det ble holdt et møte med de interesserte i Leksdal i november. Der antydet styret at samvirkelaget kunne være villig til å leie lokaler og opprette en filial i tilfelle de interesserte i kretsen kunne skaffe hus. Møtet valgte ei nemnd som skulle arbeide videre med spørsmålet: Johs. Musum, K. F. Hermann, Ole Skrove, Konrad Aksnes og Ingolf Aksnes. Denne nemnda
la i januar 1931 fram et kostnadsoverslag på kr. 12.000,— for et bygg i Leksdal. Styret var noe reservert og utsatte saken. Nemnda ga ikke opp og la i februar 1931 fram forslag om at medlemmene i Leksdal skulle stille til rådighet sine innbetalte andeler inntil kr. 150,— og dess uten mulige nye andeler fra medlemmer som ville melde seg inn i løpet av de første 5 år. Dette skulle stå som garanti for bygging av ny filial. Resten av byggesummen skulle samvirkelaget skaffe mot å få første prioritets panterett i bygningen. Styret vedtok å gå inn for denne ordningen under forutsetning av at samtlige andelseiere i Leksdal var enige. - Og det var de.

Lånt av: Verdal Kommune
Lånt av: Verdal Kommune

Huset ble bygd av Leksdal Kooperative Byggeselskap.
Eiendommen i Leksdal kostet 12.500 kroner med tomta, som ble kjøpt av Lovise Lund. Fru Petra Ramstad ble bestyrer, og filialen åpnet 7. september 1931. Omsetningen var i gjennomsnitt 775 kroner pr. uke i starten, og dette tilsvarte det beløpet som arbeidskomiteen hadde regnet som omsetning, nemlig ca. 40.000 kroner pr. år. Leksdalprosjektet fikk en noe spesiell løsning. Eiendommen «Nordmyra» ble overtatt fullt ut av samvirkelaget fra Leksdal Kooperative Byggeselskap i 1937, og dette ble markert ved et styremøte i Leksdal 27. februar 1937.