Karmhus

Gårdsnummer 73

Karmhus 1950

Kjente brukere fra 1765:

Eskild Bårdsen Hofstad fikk bygselbrev på Karmhus 18. desember 1764, tinglyst 20. februar 1865.

Eskild Bårdsen Karmhus (1740-1803) og Agnes Larsdatter (1719-1792) Beret Larsdatter (1773-1859)

Eskild Bårdsen var født i 1740 på Hofstad av foreldre Bård Pedersen Moen Hofstad og kone Marit Toresdatter Hofstad i hennes 2. ekteskap.

I 1764 ble Eskild gift med enka Agnes Larsdatter Karmhus, f. 1719 i Volen. Hun var datter av Lars Volen og enke etter Erik Andersen Karmhus – forrige bruker.

Eskild og Agnes hadde ingen barn sammen, og Agnes døde i 1792. I 1794 ble Eskild gift for annen gang, nå med Beret Larsdatter Garnes, f. 1773 på Garnes. Hun var datter av Lars Karlsen Fikse og Kirsten Pedersdatter Garnes, som ble gift i 1771.

Kirsten Pedersdatter Garnes var enke etter Rasmus Larsen Garnes, og var mor til Peder Rasmussen Garnes, som ble myrdet ved Garnesmordet i 1806. Etter at Kirsten var død, måtte Lars Karlsen fravike Garnes pga odelsinnløsning, og han flyttet til dattera Beret på Karmhus. På sommertmget i 1804 foreviste han skinnet av en fullvok-sen varg som han i mars måned hadde felt i et skogholt på Karmhus. Lars døde på Karmhus i 1814 i en alder av 79 år.

Med Beret fikk Eskild Bårdsen barna:

Bl. Agnes, f. 1795 på Karmhus. Gift i 1815 med dragon Ole Andersen Lund, f. 1 793. Ole Andersen forpaktet Lund østre fra 1 820 til han omkom i 1 83 1 ved å gå seg ned i Leksdalsvatnet like før jul. Agnes døde i 1 878 på Aksnes.

B2. Marta, f. 1798 på Karmhus. Gift i 1823 med Johannes Larsen, f. 1800 på Vinnesvald. Johannes Larsen ble gårdbruker på Musem lille søndre.

B3. Kirsten, f. 1801 på Karmhus, d. samme år.

Eskild Bårdsen dreiv gården godt i de nær førti åra han satt som leilending, og han døde som en forholdsvis velstående mann i 1803. På skiftet etter ham ble registrert 4 hester, 9 kyr, 4 ungnaut, 27 sauer, 18 geiter og 3 svin. Han etterlot seg foruten sølvtøy til en verdi av 8 riksdaler, 160 riksdaler i kontanter og 208 riksdaler 3 ort i utestående fordringer – noe som var ganske enestående for en leilending – så han må ha vært en særdeles dyktig gårdbruker.

Gården ble så den 17. november 1804 av daværende løytnant Broder Vilhelm Kluver på Bunes bygslet til John Olsen Stiklestad, som samme år ble gift med enka etter Eskild Bårdsen.

John Olsen Karmhus (1780-1855) og Beret Larsdatter (1773-1859)

John Olsen var født i 1780 pa Stiklestad av foreldre Ole Ellevsen Stiklestad nordre og kone Elen Johnsdatter (se Halsetætta). Som nevnt foran ble han i 1804 gift med enka på Karmhus, Beret Larsdatter.

De hadde tre barn:

Bl . Eli, f. 1 805 på Karmhus. Gift i 1 833 med Jakob Olsen Marken, f. 1804. Han ble neste bruker.

B2. Eskild, f. 1 808 på Karmhus. I 1 835 gift med Sara Olsdatter Mu sum, f. 1 807 på

Musem, datter av Ole Sivertsen Musum og kone Ingeborg Andersdatter (Musemsætta). Eskild ble bruker på Setran.

B3. Ole, f. 1 8 1 3 på Karmhus, d. 1834 ugift. Ole hadde en sønn; Ove Andreas Olsen, f. 1834 i Henning. Mora var Kjerstina Andreasdatter Bremset, datter av gårdbruker Andreas Olsen på Aksnes nordre.

John Olsen kjøpte Karmhus ifølge skjøte av 28. juli, tinglyst 14. august 1829. Med i salget fulgte 2/7 parter i sagplassen Hofstadsveet og 1/7 part i Lunds sagbruk. Unntatt fra salget var plassen Karmhusbakken nordre, som ble lagt under Bunes.

I 1837 ble Karmhus delt i to, idet John Olsen ved skjøte av 4. april, tinglyst 6. april overdrog halvparten, Vester-Karmhus, til svigersønnen Jakob Olsen Marken, og den andre halvpart, Øster-Karmhus, til sønnen Eskild Johnsen, hver part for 400 spesidaler.

John og Beret døde som kårfolk på Karmhus, John i 1855 og Beret fire år seinere.

Vester-Karmhus (Karmhus vestre) GNR. 73, BNR. 1.

Jakob Olsen Karmhus (1804-1890) og Eli Johnsdatter (1805-1882)

Jakob Olsen var født i 1804 i Marka og var sønn av Ole Jakobsen Marken og kone Sin Ingebrigtsdatter. I 1833 gift med Eli Johnsdatter Karmhus, f. 1805 på Karmhus. De overtok som nevnt foran Vester-Karmhus i 1837.

De hadde tre barn:

B1. Karoline Olsdatter, f. 1830. Hun var Elis barn med Ole Eriksen Mønnes. Gift i 1881 med enkemann Nils Johansen Ulve i Frol. Han var skysstasjonsholder i Levanger og drukna i Levangerelva i 1885. I 1891 ble Karoline gift med Peter Halvorsen Karmhus (se nedenfor).

B2. Sirianna, f. 1833. Gift i 1858 med Peter Halvorsen, f. 1828. Neste bruker.

B3. Ole, f. 1836, d. 1895 ugift. Ole dreiv med gårdsarbeid, både heime på Karmhus og på andre gårder. Han losjerte i Marka nordre i flere år og døde der. Ole hadde ei datter:

C17 Oline Olsdatter, f. 1 875. Mora hennes var Ingeborg Nilsdatter Sagvold, f. 1829. Mor og datter losjerte på Lillegård i 1875 og utvandret til USA i 1882. Men Oline kom tilbake og ble i 1900 gift med Johannes Jonassen Vuku, gårdbruker i Kirkevuku. Oline arva faren ved testamente.

Jakob Olsens svigersønn Peter Halvorsen kjøpte i slutten av 1850-åra en del av gården som seinere ble jorda på småbruket Karmhusbakken øvre, samt et stykke i tillegg. Denne gården fikk navnet Sør-Karmhus, bnr. 2. Ved skylddelingsforretmng av 5. desember 1863, avhjemlet 10. februar 1864, ble de tre gårdene særskilt skyldsatt:

Vester-Karmhus for 6 daler 2 ort 3 skilling. Øster-Karmhus for 2 daler 1 ort 10 skilling. Sør-Karmhus for 2 ort 3 skilling.

Jakob Olsen hadde Vester-Karmhus til 1872, da overdrog han ved skjøte av 13., tinglyst 14. august, gården til svigersønnen Peter Halvorsen for 833 spesidaler 40 skilling pluss kår.

Peter Halvorsen (1828-1905) og Serianna Jakobsdatter (1833-1889), Karoline Olsdatter (1830-1915)

Peter Halvorsen var født i 1828 i Marka og var sønn av Halvor Pedersen Tillerenget og kone Sin Olsdatter Marken. I 1858 ble han gift med Serianna Jakobsdatter Karmhus, f. 1833, datter av forrige bruker.

De hadde fire barn:

Bl. Elen Sofie, f. 1 858 på Karmhus. Død ugift i 1918.

B2. Jonetta, f. 1862 på Karmhus Gift med John Martinussen Herstad, f. 1862 i Inderøy

B3. Hans Olaus, f. 1865 på Karmhus. Neste bruker.

B4. Ole, f. 1 870 på Karmhus. Ole var stykkjunker i militæret og døde i 1927 ved et ulykkestilfelle i Kristiansund.

Peter Halvorsen kjøpte som før nevnt et stykke av Karmhus i 1850-åra og satte opp hus der. Denne heimen lå på høgda sør for Karmhusbakken. Etter at han kjøpte svigerfarens gård slo han de to brukene sammen.

Kona Serianna døde i 1889, og Peter ble gift på nytt i 1891 med enke Karoline Olsdatter, f. 1830, som var halvsøster av hans første kone (de hadde samme mor, men far til Karoline var fotjeger Ole Eriksen Mønnes). Karoline hadde, som nevnt foran, før vært gift med Nils Johansen Ulve, vognmann og stasjonsholder på Levanger, som drukna i Levangerelva i 1885.

Olaus Karmhus m/fam. i 1903. 
Anna, Karla, Sverre, Olaus m/Marie på fanget. Bak: Ingmar. 
Foto: Bierkan.

I 1890 kjøpte Peter Halvorsen også Øster-Karmhus, og dermed var hele Karmhus atter samlet til én gård. I 1893 solgte han gården til sønnen Olaus Petersen for kjøpesum 6500 kro-ner, pluss kår.

Peter Halvorsen døde i 1905 og hans andre kone i 1915.

Hans Olaus Petersen Karmhus (1865-1939) og Anna Margrete Johannesdatter (1872-1917)

Hans Olaus, eller bare Olaus Karmhus som han til daglig kalte seg, ble i 1895 gift med Anna Margrete Johannesdatter Lyng, f. 1872 på Lyng. Hun var datter av gårdbruker Johannes Olsen Haga på Lyng mellem østre og kone Karen Andersdatter Stubskm.

Olaus Karmhus var med i kommunalt styre og stell og ble i 1907 valgt inn i herredsstyret, der han var med i fem perioder og representerte Venstre. Han var med i skolestyret i ca. tjue år og hadde også flere andre kommunale tillitsverv.

Barn:

Bl . Ingmar, f. 1 896 på Karmhus. Neste bruker.

B2. Sverre, f. 1 897 på Karmhus. Han ble i 1922 uteksaminert fra Levanger lærerskole og fikk samme år lærerpost i Leksvik. I 1927 ble han ansatt som lærer ved Testmann Minnes skole på samme sted. I 1926 gift med Karen Nikoline Bjerkan fra Leksvik.

B3. Karen Marie, f. 1899, d. 1922 ugift.

B4. Karla, f. 1901, d. 1940 ugift.

B5. Oskar, f. 1904. Gift med Signe Martinsdatter Leirdal. De ble bureisere på Høgvang under Karmhus.

B6. Aslaug, f. 1 908. Gift med Ivar Nordset. De overtok Høgvang etter Oskar Karmhus.

B7. Hildur, f. 1913. Ugift. Bosatt på Verdalsøra. Død 1988.

Olaus Karmhus solgte gården i 1937 til sønnen Ingmar Karmhus for kjøpesum 46800 kroner., skjøte datert 6. mars 1937.


Barna på Karmhus i 1907. Sverre, Ingmar, Oskar, Karla og Marie.

Signe og Ingmar Karmhus.

Petter Ingmar Olaussen Karmhus (1896-1976) og Signe Augusta Olsdatter (1896-1979)

Ingmar Karmhus var gift med Signe Augusta Olsdatter Sæli, f. 1896 i Henning. Hun var datter av gårdbruker og skogvokter Ole R Sæli og kone Jørgine Olsdtr. på Sæli nedre i Henning.

Barn:

Bl. Anno, f. 1929. Gift med lærer Roseni Dahl, f. 1915, d. 1998. Neste bruker.

B2. Ola, f. 1937, d. 1947.

Øster-Karmhus (Karmhus østre) GNR. 73, BNR. 3.


Pilen viser hvor husa på Øster-Karmhus stod.

Øster-Karmhus var den andre halvparten av Karmhus som John Olsen solgte til sønnen Eskild Johnsen i 1837.

Eskild Johnsen Karmhus (Setran) (1803-1886) og Sara Olsdatter (18071849), Kirstine Olsdatter (1813-1912)

Eskild Johnsen var født på Karmhus i 1808 og var sønn av John Olsen Karmhus og kone Beret Larsdatter. I 1835 gift med Sara Olsdatter Musum, f. 1807 på Musem, datter av Ole Sivertsen Musum og kone Ingeborg Andersdatter (Musemsætta).

Eskild Johnsen solgte ved skjøte datert og tinglyst 6. august 1845 gården til Johannes Larsen Setran, dvs. at de byttet gårder, da Eskild samtidig kjøpte Setran av svogeren Johannes Larsen.

Mer omtale av Eskild Johnsen og familien hans finnes under Setran.

Johannes Larsen solgte allerede i 1846 gården videre til Lars Nilsen Selho fra Skogn for 450 spesidaler. Johannes Larsen finnes omtalt under Musem lille.

Lars Nilsen Selbo (1807-) og Pauline Olsdatter (1816-)

Lars Nilsen var før han kom til Karmhus eier av Selbo gård i Ekne. I 1841 gift med Pauline Olsdatter Sunde, f. 1816 i Skogn. Hun var datter av Ole Kristensen Sunde som var gårdbruker på Ner-Hofstad.

Barn:

Bl. Ragnhild, f. 1841.

B2. Kornelius, f. 1843.

B3. Inger Oline, f. 1850 på Karmhus. Gift i 1871 med enkemann Sivert Olsen Bergsvald (Sivert Skavhaug), f. 1 843 på Inndal. De reiste i 1 874 til USA.

B4. Lorentse, f. 1 852 på Karmhus. I 1 865 er hun fosterdatter hos Lornts Jensen på Kvernbakken i Ekne.

Lars Nilsen solgte i 1852 gården til onkelen til kona, Johannes Kristensen fra Skogn, men han fikk ikke tinglyst hjemmel. Lars Nilsen og familien flyttet tilbake til Skogn.

Johannes Kristensen Brennevald (1797-) og Beret Andersdatter (1812-)

Johannes Kristensen var født i 1797 på Øvre Sunde i Skogn og var sønn av underoffiser Kristen Nilsen og kone Ingeborg Olsdatter. Han var bror til Ole Kristensen Sunde på Ner-Hofstad.

Johannes og Beret hadde seks barn:

Bl . Jokumina Birgitte, f. 1 831. Hun hadde to barn utenfor ekteskap, som begge flyttet med mora til Grong/Overhalla i 1858. Jokumina ble gift i Grong med Andreas Pedersen, som var husmann på Skåret i Grong i 1 865. Hun utvandret til Amerika sammen med sønnen Johannes i 1886. Trolig hadde mannen utvandret tidligere, for billettene var betalt i Amerika.
C1 7 Justinus Olsen, f. 1851 i Skogn.
C2 . Johannes Toresen, f. 1 854 på Karmhus. Far: Tore Bastiansen Lundsvald. Johannes ble gift i 1875 i Grong med Sofie Margrete Johannesdatter, f. 1854 i Grong. I 1875 bodde de på Skaret under Holandsøen i Grong og hadde da tre barn. Familien på fem utvandret i 1 886 fra Grong via Christiania til Ludington, Michigan.

B2. Cecilie, f. 1833 på Sunde i Skogn. Gift i 1854 med Ellev Andersen Kleven, f.1 829. Han var husmann og seinere selveier på Kleven under Dalemark.

B3. Kristen, f. 1 835. Han flyttet til Overhalla i 1 857.

B4. Anders, f. 1839 på Brennevald. Han flyttet til Overhalla i 1858. I 1866 gift i Lierne med Beret Arntsdatter Østnor, f. 1 837. Ved giftermålet kalte Anders seg for Jørum.

B5. Ingeborg, f. 1 843, d. 1 875 i Grong. Hun flyttet til Overhalla i 1 858. Gift i 1 872 i Grong med Bardo Eriksen, f. 1 837 på Steinsvald i Verdal. Han var sønn av Erik Pedersen Steinsvald og kone Marit Olsdatter.

B6. Olaus, f. 1847. Flyttet til Overhalla i 1858. Tjenestekar hos lensmann Nyhus på Vie i Grong i 1 865.

Johannes Kristensen satt med gården uten tinglyst hjemmel i bare noen måneder, for ved kjøpekontrakt av 18. mai 1852, tinglyst 9. desember 1859, solgte han Karmhus for 400 spesidaler til Jakob Olsen Vester-Karmhus. Johannes fortsatte å bo på garden til 1858, da de fleste i familien fikk utreiseattest til Grong/Overhalla. I 1865 er Johannes registrert som husmann uten jord og bosatt på Langmoen i Grong.

Jakob Olsen har vel drevet gården som underbruk av Vester-Karmhus til 1859, da han overdrog Øster-Karmhus til Kristen Olsen, men Olsen fikk ikke tinglyst hjemmel. Forst ved dom av 15. desember 1880, tinglyst 2. mars 1881, ble Kristen Olsen tilkjent eiendomsrett til gården.

Kristen Olsen Karmhus (1829-) og Ingeborg Jonasdatter (1826-)

Kristen Olsen var født i 1829 i Skogn og var sønn av Ole Kristensen Sunde og kone Inger Pedersdatter, og var brorsonn av forannevnte Johannes Kristensen. Kristen kom til Leksdalen i 1845 da faren kjøpte Ner-Hofstad, og ble gift i 1854 med Ingeborg Jonasdatter Skrove, f. 1826. De bodde på Skrove øvre vestre i noen år før de tok over som gårdbrukere på Øster-Karmhus. Kristens søster Paulina var gift med tidligere bruker Lars Nilsen Selbo.

Barn:

Bl. Ole, f. 1857 på Skrove.

B2. Johan Martin, f. 1 859 på Karmhus. Gift i USA med Marta Martinusdatter Skrove,

  1. 1870 på Skrove. De bodde i Doran, Minnesota, og fikk ti barn.

B3. Sefanias (Sam), f. 1862.

B4. Inger Marie, f. 1 864. Gift i USA med enkemann Sefanias (Sam) Johnsen Storvuku, f. 1 862 i Storvuku. Han utvandret til USA i 1 880.

B5. Sigurd, f. 1867.

B6. Søren, f. 1 870.

Hele familien reiste til Amerika. Førstemann som drog av gårde, var sønnen Johan Martin, som reiste i april 1881. Noen måneder seinere samme år fulgte broren Ole etter, og i 1882 var det Sefanias sin tur. Det gikk så noen år før nestemann, Sigurd, dro av gårde i 1889. Og den 30. april 1890 var reisa klar for foreldrene, sønnen Søren og dattera Inger Marie. Reisemålet var FergUS Falls i Minnesota, der de fleste av familien slo seg ned.

Kristen og Ingeborg Karmhus.

Det finnes minner etter Kristen Olsen på gården gjennom navna «Kristenbekken» – ei vasskilde som familien hentet vann fra, og «Kristenåsen» – del av Øveråsen.

Jorda på denne Karmhusgården ble nå kjøpt og lagt til nåværende gård. Stua ble revet ned og fraktet til Sand i Volhaugen og satt opp på nytt der.

Vi tar også med losjerende på Østre Karmhus i 1891 iflg. folketellinga:

Jørgen Jensen Ness, jordbruksarbeider
Hanna Althsdatter, kone
Iver Jørgensen, sønn
Karoline Johanne Johannesd., sønnens kone Ivers
John Arne Iversen, sønn f. 1839 i Inderøy f. 1842 i Inderøy f. 1864 i Inderøy f. 1850 i Kolvereid f. 1889 på Nord-Fikse

Jørgen og Hanna Ness hadde også en sønn, Anton Jørgensen Ness, f. 1866 i Inderøy Han fikk en sønn her i bygda i 1888, Anton Sende, som ble gårdbruker på Sende lille nordre. Anton Ness reiste til USA og døde der før sønnen Anton Sende ble døpt 9. september 1888.

Jørgen Ness var gårdbruker på Nord-Fikse i noen år før han kom til Karmhus. På Karmhus losjerte familien i husene på Østre Karmhus, som da var fraflyttet. Familien Ness flyttet til Strinda i 1891, der dattera Anne Marta ble gift med Andreas Tiller på Horneberg gård.

Husmannsplasser og underbruk

Under Karmhus har det vært tre husmannsplasser, alle med navnet «Bakken».

På ubestemte plasser under gården er det funnet husmenn så tidlig som i 1707, og rundt 1800 var Erik Tomassen husmann på en av plassene:

Erik Tomassen Karmhus (1778-1813) og Anne Andersdatter (1780-1828)

Erik Tomassen var født i 1778 og var sønn av Tomas Bardosen, som i 1801 var husmann under Ner-Sende. Dette året ble Erik gift med Anne Andersdatter Lund, f. 1780 på Lund. Hun var datter av pike Karen Johnsdatter Øver-Sende og ungkar Anders Olsen Hallem.

I 1801 var Erik Tomassen inderst på Karmhus, og var husmann der fra 1802 til 1808. Da han døde i 1813, bodde han på en husmannsplass (Spannet?) under Gjermstad, og i mellomtida var han på Kvam. Enka Anne Andersdatter ble gift på nytt i 1820, med Peder Ottesen Jermstad, f. 1778. De var inderster på Spannet og fikk dattera Karen samme år. Anne døde i 1828 i Follo, og Peder Ottesen ble gift på nytt i 1829, nå med Olava Larsdatter Spannvald, f. 1799 i Fosnes.

Barn etter Erik og Anne:

Bl. Karen, f. 1801 på Musemsvald. I 1 830 gift med Jeremias Nilsen Moe, husmann på Moen under Vist nedre. Død i 1 887 på Vistvald.

B2. Tomas, f. 1803 på Karmhusvald.

B3. Agnes, f. 1806 på Karmhusvald. I 1826 gift med Anders Johansen Aksnesvald, husmann på Brannåsen under Aksnes. Død der i 1 852.

B4. Peder, f. 1808 på Kvam. Konfirmert på Tiller i 1825.

B5. Ole, f. 1811 på Øver-Gjermstad vald.