KLINGA

Klinga har bestandig vært et tema i Leksdal. Vegen har helt til 2017, vært et besvær for beboere med den smale og dårlige asfalten. Hull ble lappet med kald asfalt og det har vært flere hendelser med ras fra bergveggene å ut på vegen.

I 2017 ble det gjort en utbedring av vegen. Mye berg ble sprengt bort, vegen ble bredere og asfalten ble mye bedre.

Utlånt med tillatelse: Woxholt Libris
Utlånt med tillatelse: Woxholt Libris

Vegvesenet skrev til Innherred 19 AUGUST 2017

Originalartikkel finner du her

"Der slitasjen er størst

Dieter Manka, Statens vegvesen, er byggeleder i fornyingsprosjektet. Han forteller at prioriteringene gjøres etter summen av mange vurderinger, det være seg faglige, demografiske og politiske, men også innspill fra publikum. Den enkle versjonen er likevel denne: Der slitasjen er størst Vegene verst. Og her mangler det ikke på eksempler, for ifølge Manka er det flere steder som i dag ikke oppfyller dagens krav til standard. Deler av Leksdalsvegen er et slikt døme, med hull på hull, dårlig dreneringer og laber bæreevne. Manka antyder at det brukes til sammen brukes 216 millioner kroner i fornying av vegnettet på Innherred. I dette tallet inkluderes også den 49 kilometer lange strekningen mellom Røra og Leksvik (fv. 755). Inkludert sistnevnte strekning, utbedres nå 145 kilometer med veg.

I tillegg til selve vegstrekningene, tar man flere steder også hensyn til gyteklar fisk. For nå skal det bli mulig å komme seg lenger opp i bekken. Her bygges kulverter og stikkrenner med terskler som gir fisken fritt svømmeleide. Eksempelvis håper man nå å se ørreten vake i Korsådalsbekken helt oppe ved museumsområdet på Stiklestad. Tidligere kom den seg ikke gjennom kulverten under fylkesvegen mellom Stiklestad og Vuku".

I følge bøkene var det flere som klagde på den dårlige vegen.

Utdrag fra Verdal historielags skrifter : årbok. 1979 Vol. 4, les hele teksten her.

"I Kluvers tid på Bunes, frå 1784 til 1816 er det i Verdalsboka skrevi
at det berre er ein tarveleg ride- og kløvveg her. Dei første opplysning
ane som finnes om vegbygging i arkivet til Verdal kommune, er eit brev
frå Stjør- og Verdal Fogderi, datert 26.2.1846, der det «bevilges et beløp
til veien ved Leksdalsvandet». 125 spesiedaler og 8 skillinger har gått
med til dette arbeidet. Ellers er det lite å finne i arkivet, men den 27.
januar i 1868 har det vorti skrevi eit brev til Værdal Formandskab: «Vi
Lexdalinger tillader os herved at henvende os til de ærede Medlemer af
Værdalens Formandskab med en alvorlig Bøn om at Veistykket over
Klingen må blive omlagt.»
Da hv. Veiinspektør Captein Holst såvel som de fleste av de ærede
Formænd have tilstrækkelig kjendskap til, hvor elendigt dette veistykke
er og hvad vi lide derfor baade med Heste og Folk, og hvor ofte samme
Veistykke har vært paa nippet til at omlægges i de senere aar, saa anser
vi det ufornødent nærmere at begrundet samme Omlægning ved atter at
opprippe, hvad vi lide ved den gamle Vei.

Bunæs 27 de jnr 1868.

Ærbødigst J.v.d. Lippe Hansen
Ingebrigt Lund, Mathea Muller, Anders Tiller, Ole Iver Tiller, Ellev
Tiller, Torger Hofstad og J Karen ??".

Klinga Steinbrudd.
Tatt i Januar 2019
Foto: Gina Marie Larsen
Klinga Steinbrudd. Tatt i Januar 2019 Foto: Gina Marie Larsen